Friday, July 29, 2011

 شلیک
چه خوب که این پتو را دارم
چه خوب که لیوانم پر از چای است
چه خوب که سیگارم دود می کند

چه خوب که خوابم نمی آید
چه خوب بود اگر خوابم می آمد

چه خوب که این لپتاپ فکسنی را دارم
چه خوب که انگشتانم تایپ می کنند

چه خوب که تنها هستم
چه خوب بود اگر تنها نبودم

چه خوب که فردا تعطیلم
چه خوب که پس فردا کار می کنم

چه خوب که الان خوبم
چه خوب که گاهی خوب نیستم

چه خوب که این کلمه هست
خوب
خوب
خوب
این کلمه فشنگی است که در خشاب اسلحه نا امیدی می گذارم
و روزی صد بار به مغزم شلیک می کنم

No comments:

Post a Comment